ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Specjaliści prowadzący psychoterapię poznawczo-behawioralną w Instytucie Psychoterapii EGO.

Do kogo skierowana jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najefektywniejszych metod leczenia. Badania wykazały, że jest skutecznym sposobem leczenia wielu zaburzeń psychicznych. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) oraz brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia (NICE) uznają terapię poznawczo-behawioralną za najskuteczniejszą formę leczenia większości zaburzeń psychicznych (zob. http://www.nice.org.uk), a jej efekty obserwowalne są w stosunkowo krótkim czasie i porównywalne do efektów farmakoterapii. Psychoterapia poznawczo-behawioralna prócz leczenia jednostek chorobowych może być także pomocna przy rozwiązywaniu powstałych kryzysów i trudności w różnych obszarach życia (cierpienia, lęku, trudności w relacji, trudności w pracy).

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Bazą teoretyczną podejścia behawioralno-poznawczego jest założenie, że człowiek w wyniku procesu uczenia się (szeroko rozumianego) nabywa zdolności, umiejętności i schematów poznawczych (sposobów myślenia), które czasami bywają nieadaptacyjne. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i czasami niejawnych zachowań i znaczeń, które mogą być źródłem negatywnych przeżyć oraz zastąpienie ich takimi, które nie będą wywoływać cierpienia.

Co można osiągnąć w wyniku terapii?

W procesie psychoterapii zazwyczaj osiągamy:
– zmianę wewnętrznych schematów: sposobów doświadczania
– zmianę funkcjonowania/zachowania w różnych obszarach życia
– polepszenie regulacji emocji (zmniejszenie lęku, smutku, złości, zwiększenie radości)
– zmianę funkcjonowania w związkach z innymi

Jak wygląda psychoterapia i sesje terapeutyczne?

Terapia behawioralno-poznawcza jest krótkoterminowa – trwa ok 10 tygodni (do roku czasu – zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych i utrwalonych lub jeśli w trakcie terapii pojawią się nowe problemy do rozwiązania). Spotkania odbywają się na ogół jeden raz w tygodniu. Oparta jest na współpracy – terapeuta i pacjent pozostają aktywni w całym procesie terapii. Początek terapii rozpoczyna się od ustalenia problemu, często w postaci diagnozy, którą klinicysta dzieli się wraz z pacjentem oraz ustalenia strategii terapeutycznej w oparciu o wyznaczone cele. W trakcie terapii tworzy się konceptualizację problemów pacjenta. W konceptualizacji uwzględnia się czynniki poprzedzające objawy, zdarzenia z okresu rozwoju i utrwalone wzorce interpretowania zdarzeń. Terapia poznawcza w swej początkowej fazie kładzie szczególny nacisk na teraźniejszość. Oznacza to, że zanim terapeuta przechodzi do pogłębionej analizy życia pacjenta, koncentruje się najpierw na aktualnych problemach, a do przeszłości sięga jedynie na życzenie pacjenta. Na sesjach terapeutycznych analizowany jest sposób myślenia, który odzwierciedla się w aktualnych problemach pacjenta. Terapeuta uczy pacjenta rozpoznawać, weryfikować i reagować na nieprzystosowawcze myśli i przekonania. Na podstawie rozpoznanych myśli ocenia się ich wiarygodność i konstruuje plan działania – reagowania na nie.

Miejsce odbywania sesji: Poznań lub on-line.

Terapia schematów

„Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.” John Bowlby

Terapia schematów wywodzi się nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i powstała z myślą o leczeniu różnorodnych, utrwalonych problemów emocjonalnych, które powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Integruje podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne oraz terapii Gestalt. Jest skierowana dla osób zainteresowanych zrozumieniem mechanizmów leżących u podstaw ich funkcjonowania. Założenia terapii opierają się na utworzeniu ograniczonych, powtórnych doświadczeń, tak by za pomocą szeregu
technik i empatycznej relacji stworzyć możliwość korekcyjnych doświadczeń, które mają na celu uzdrowienie dysfunkcjonalnych schematów i wzmocnienie zdrowych trybów działania.

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F